Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

Wyższa Szkoła Gospodarki, dostosowując kształcenie do Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań rynku pracy, wprowadziła obligatoryjne praktyki zawodowe w podziale:


1) praktyka - kompetencje pracownicze - mająca na celu wyposażenie studenta w podstawowe ogólne informacje o środowisku pracy oraz umożliwienie mu weryfikację wiedzy i wyobrażeń na temat rynku pracy. 
2) praktyka branżowa lub inżynierska - mająca na celu przygotowanie do wyboru tematu pracy dyplomowej i zdobycie specjalistycznych umiejętności zawodowych.Powyższy podział dotyczy studentów od naboru 2012/2013 i następne. 

PODSTAWOWE ZADANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.
2. Poznanie zasad organizacji pracy: struktury organizacyjne, podział kompetencji, procedury, planowanie pracy, kontrola.
3. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.
4. Weryfikacja, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności.
5. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem i kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
6. Zdobycie doświadczenia oraz wiedzy praktycznej ułatwiającej rozpoczęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów.
7. Przygotowanie studenta do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.

WYBÓR MIEJSCA PRAKTYK

Studenci mają możliwość wskazywania (proponowania) miejsca odbywania praktyki, wymaga to jednak akceptacji  opiekuna praktyk. Po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania do właściwych podmiotów gospodarczych. Po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do opiekuna praktyk podpisaną przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego dokumentację potwierdzającą realizację praktyk (m.in. umowę,Kartę Praktyk Zawodowych,dodatkową dokumentację przewidzianą w programach praktyk). Jeżeli efekty ujęte w programie praktyk zostały osiągnięte, student otrzymuje zaliczenie dokonane poprzez wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.
Uczelnia może uznać wykonywaną przez studenta prace zawodową (realizowaną na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy),odbyty staż,wolontariat lub własną działalność gospodarczą studenta w poczet praktyk,przy założeniu,że zakres obowiązków na danym stanowisku umożliwia osiągnięcie efektów przewidzianych w programie praktyk zawodowych.

DOKUMENTY

Porozumienie zawierane jest pomiędzy Uczelnią, a podmiotem gospodarczym i ustanawia  długookresową (stałą) współpracę pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym. Studenci kierowani są do miejsc realizacji praktyki na podstawie skierowania sporządzonego i podpisywanego przez koordynatora ds. kształcenia praktycznego danego Instytutu. W indywidualnych sytuacjach dokumenty mogą wystawić pracownicy Biura Kształcenia Praktycznego.
Umowa zawierana jest w przypadku krótkotrwałych (jednorazowych) uzgodnień pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym.
Skierowanie wystawiane jest na zapotrzebowanie miejsca praktyki, zawiera informacje o rodzaju i wymiarze praktyki.
Karta Praktyk Zawodowych to dokument opisujący i potwierdzający odbycie praktyk przez studenta. 

Karta Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia to dokument opisujący i potwierdzający osiągnięte przez studenta zakładane efekty kształcenia.

Ankiety (dla Studenta i Praktykodawcy).


ZALICZENIE PRAKTYK

Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Karty Praktyk do Koordynatora ds. kształcenia praktycznego (praktyka „Kompetencje pracownicze”) lub opiekuna praktyk (praktyka branżowa/ inżynierska) w danym Instytucie lub Katedrze. Dokument powinien zostać podpisany przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego (firmy, instytucji, fundacji, stowarzyszenia i in.). Po zweryfikowaniu uzyskanych przez studenta efektów, dokonany zostanie wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.

Studentom pracującym umożliwiamy zdobycie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej. W celu uznania pracy zawodowej/doświadczenia zawodowego jako ekwiwalentu praktyki, student składa odpowiednią Kartę Praktyk potwierdzoną przez pracodawcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą do Karty Praktyk zobowiązane są dołączyć kserokopię wpisu (oryginał do wglądu) do ewidencji działalności gospodarczej.

KARTA PRAKTYK

W celu stworzenia KARTY PRAKTYK należy wejść na osobiste konto ISAPS. W zakładce DZIEKANAT znajduje się zakładka PRAKTYKI, w której należy uzupełnić informacje dotyczące miejsca, terminu oraz zakresu czynności jakie były wykonywane podczas odbywanych praktyk.
Poniżej przedstawiamy krok po kroku zasady uzupełnienia Karty Praktyk:

1. Sprawdź na stronie www.praktyki.wsg.byd.pl ilość godzin, które musisz zrealizować na danym kierunku studiów.
2. Po zalogowaniu w systemie ISAPS wejdź w zakładkę DZIEKANAT, następnie w zakładkę PRAKTYKI i kliknij przycisk Dodaj praktykę, wypełnij formularz i zapisz dane.
3. Możesz edytować treści przez czas trwania praktyki i siedem dni po jej zakończeniu.
4. Wydrukuj formularz (kliknij dwukrotnie wpis na poniższej liście, a następnie kliknij przycisk Drukuj).
5. Oddaj dokument do potwierdzenia (podpis i pieczątka) opiekunowi praktyk (kierownikowi, dyrektorowi) w miejscu ich odbywania.
6. Po zakończeniu praktyki potwierdzony przez firmę formularz zdaj do Dziekanatu lub Koordynatora wyznaczonego przez Instytut.

Wszystkie informacje dotyczące praktyk znajdują się również na stronie www.praktyki.wsg.byd.pl
.

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki