Rekrutacja

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI LETNIEJ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
 

Informujemy, że zapisy w systemie Wirtualnej Rekrutacji zostały już uruchomione.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Rekrutacji, którzy udzielą wszelkich informacji dotyczących rekrutacji letniej 2023/2024.

Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł na konto Uczelni: 19 1090 1072 0000 0001 1991 0596 . Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów.

Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz


OFERTA EDUKACYJNA

WIRTUALNA REKRUTACJA

WYMAGANE DOKUMENTY 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • świadectwo dojrzałości - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem),
 • dowód osobisty - oryginał do wglądu,
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo (skierowanie na badania kandydat otrzyma w dniu podpisania umowy o studia), 
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł, 
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 500 zł poza promocją (sprawdź szczegóły promocji)
Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym
 • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
19 1090 1072 0000 0001 1991 0596


CZESNE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 

ZNIŻKI

Zer0we Wpisowe do 31 sierpnia

Zasady:
• dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej do 31 sierpnia
• podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy o studia


Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy- opłata wpisowego wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 250 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania zaproszenia, wpisowe wynosi 500 zł.
 

Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet do 100% - sprawdź szczegóły na TABLICA KORZYŚCI


 OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Czesne obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 - sprawdź  

 • Opłata rekrutacyjna - 85 zł
 • Opłata wpisowego - 500 zł 

Elastyczny System Opłat

 • 5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
 • 4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe
 • na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

 Wydatki pod kontrolą:

 • unikalny numer w systemie ISAPS - wgląd w stan konta oraz szybkie i bezpieczne rozliczenia
 • czas na decyzję o sposobie finansowania nauki - do końca września
 • podgląd wzoru wypełnienia przekazu 

DODATKOWE INFORMACJE

Decyzja

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji w formie podania do Rektora WSG.

W przypadku negatywnego postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji, dokumenty należy odebrać w Biurze  Obsługi Studenta osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Podpisanie umowy

Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 350 zł (w przypadku braku zwolnienia z tej opłaty).

Uwaga! 

W chwili podpisania umowy Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata (pobierz)

Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny lub/i e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji w Toruniu.
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 2 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Studenta  z zastrzeżeniem, że dokumenty zostały złożone wcześniej i dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

 • po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji,
 • po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na STUDIA wystawiane przez Biuro Rekrutacji.

WYŻSZY SEMESTR - ZASADY PRZYJĘĆ 

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kserokopią indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych efektów uczenia się i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia efektów uczenia się student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 500 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic programowych skutkuje skreśleniem z listy studentów. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr;
 2. kwestionariusz osobowy:

studia I stopnia

studia II stopnia

3. ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,
4. kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
5.  zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
6.  aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7.  kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
8.  oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
9.  odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
10. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;
11. dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: (19 1090 1072 0000 0001 1991 0596).

 

KONTAKT

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
 

Kolegium Nauk Technicznych

ul. Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń

Kolegium Nauk Medycznych

ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń

tel. stac. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl 
tel. stac. 52 56 70 778  lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
e-mail: pielegniarstwo@byd.pl
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00
Zjazdy stacjonarne: 07:00-14:00
Zjazdy zdalne: 07:00-15:00
poniedziałki po zjazdach - NIECZYNNE 

poniedziałki - DZIEKANAT NIECZYNNY
wtorek-piątek 08:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki